Autism/Asperger

Läs mera under rubrikerna till vänster.

Autism är en neurobiologisk störning i det centrala nervsystemets utveckling. Den upptäcks oftast då barnet borde börja lära sig kommunicera och tala.
Autism beror inte på känslokalla hemförhållanden, dålig uppfostran eller vanvård. I dag talar man om autismspektrumstörningar. Benämningen inkluderar närbesläktade tillstånd som autism, Asperger syndrom, Retts syndrom och disintegrativ störning.
De flesta personer med autism har svårigheter att kommunicera, ungefär hälften utvecklar inget tal alls eller bara enstaka ord och mycket enkelt tal.
Man räknar med att det finns ungefär en person med autism per tusen invånare, med andra ord finns det cirka 5000 personer med detta funktionshinder i Finland.Däremot finns det många fler som har så kallade autistiska drag.
Autism är vanligare hos pojkar än flickor. Forskningsresultaten visar på att tre av fyra barn med typisk och svår autism är klart begåvningshandikappade. Autism kan också vara kombinerad med andra funktionshinder t.ex. epilepsi, syn- och hörselskador.

Asperger syndrom är en neurobiologisk störning i det centrala nervsystemet, som i dag betraktas som en variant av autism. Det är en autismspektrumstörning hos personer med i regel normal eller hög begåvning. Asperger syndrom  beror inte på dålig uppfostran, vanvård, övergrepp eller bristande kärlek från föräldrarnas sida.
Asperger syndrom kan yttra sig mycket olika hos olika individer. De dominerande symtomen kan variera från fall till fall.
Svårigheterna märks åtminstone i skolåldern, men ofta betydligt tidigare. Kunskapen är emellertid så ny att många vuxna med funktionshindret inte har någon diagnos alls, eller har fått felaktiga  psykiatriska diagnoser.
Utseendemässigt skiljer sig inte personer med Asperger syndrom från andra människor. Därför kan de lättare bli missförstådda av sin omgivning, som uppfattar dem som ohyfsade och ouppfostrade.
Funktionshindret medför framför allt stora problem i sociala situationer, men leder också till svårigheter att klara av vardagens, studietidens och arbetslivets krav.
Man vet inte hur många som har Asperger syndrom, däremot är det kännt att minst fyra per tusen grundskolebarn har funktionshindret. Asperger syndrom är vanligare hos pojkar än hos flickor. Proportionen är 4:1, men man tror idag att flickor är underdiagnostiserade.